Taloudellista kannattavuutta, sosiaalista vastuuta ja ympäristöystävällistä kehitystä

Ahlström Capital on sitoutunut vahvasti konsernin liiketoiminnan vastuulliseen hallintaan ja kehittämiseen. Ahlström Capitalin missiona on luoda johdonmukaista ja pitkäaikaista omistaja-arvoa tekemällä laadukkaita sijoituksia sekä hallinnoimalla ja kehittämällä omaisuuttaan aktiivisesti ja vastuullisesti.

Ahlström Capitalille vastuullisuus merkitsee pitkää sijoitushorisonttia sekä sijoituksia, jotka luovat arvoa pitkällä aikavälillä. Ahlström Capital tutkii uusia sijoitusmahdollisuuksia huolellisesti vastuullisuuden näkökulmasta. Yhtiö pyrkii tällä tavoin pitämään yllä suvun pitkää historiaa ja perinteitä sekä kasvattamaan yhtiön arvoa tulevia sukupolvia varten.

Ahlström Capital edellyttää myös portfolioyhtiöiltään vastuullista toimintaa. Kaikki portfolioyhtiöt ovat sitoutuneet toimimaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön suhteen vastuullisella tavalla sekä käymään avointa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat osakkeenomistajat, henkilöstö, portfolioyhtiöt ja niiden sidosryhmät, kuten toimittajat ja asiakkaat, sekä muut yhteistyötahot, kuten pankit, neuvonantajat ja eri viranomaiset.

Konsernin omissa toiminnoissa taloudellinen vastuu tarkoittaa Ahlström Capitalin kannattavuuden turvaamista, jotta yhtiö voi luoda pitkäaikaista arvoa osakkeenomistajilleen, muille sidosryhmilleen ja koko yhteiskunnalle. Ahlström Capitalille kannattavuus on erityisen olennaista, sillä sen turvin portfolioyhtiöitä voidaan kehittää vastuullisesti myös taloudellisesti haastavina aikoina.

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa Ahlström Capitalin henkilöstön turvallisuutta ja hyvinvointia, eettisesti toimivien liikekumppanien ja portfolioyhtiöiden valintaa sekä Ahlströmin suvun arvojen noudattamista kaikessa toiminnassa.

Ahlström Capitalille ympäristövastuu tarkoittaa muun muassa toiminnan ympäristövaikutusten minimoimista, uusiutuviin energialähteisiin perustuvien ratkaisujen tutkimista, metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitämistä sekä hakkuiden suorittamista vastuullisella tavalla. Nämä painopistealueet vaikuttavat toisiinsa ja tukevat toisiaan luonnollisesti. Esimerkiksi cleantech-yhtiöihin tehtävät sijoitukset tarjoavat kaupallisia mahdollisuuksia ympäristöhaasteiden ratkaisemisen kautta. 

 

Ahlström Capital tukee CMI:n kansainvälistä rauhantyötä

Ahlström Capital ja Eva Ahlströmin säätiö tukevat Crisis Management Initiativen (CMI) rauhantyötä. CMI on presidentti Ahtisaaren perustama rauhanvälitysjärjestö joka ehkäisee ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja vuoropuhelun ja neuvottelun keinoin.

Ahlströmin suvussa yhteiskunnallisen vastuun kantaminen kulkee verenperintönä. Sukuyrityksen perustajat Antti ja Eva Ahlström olivat 1800-luvun lopulla merkittäviä hyväntekijöitä, jotka uskoivat siihen, että omaisuus velvoittaa. Nyt, 160 vuotta myöhemmin, Ahlström Capital sekä suvun naisten perustama Eva Ahlströmin säätiö tukevat suomalaisen CMI:n työtä rauhan eteen maailman haastavimmillla konfliktialueilla. 

CMI logo