Ett familjeägt investeringsbolag med industriell fokus

Ahlström Capitals mission är att skapa aktieägarvärde på lång sikt genom att aktivt utveckla sina investeringar och verka som en professionell och ansvarsfull ägare med en relativt långsiktig investeringshorisont. Ahlström Capital är ett av de ledande privata investeringsbolagen i Finland med stark industriexpertis, långa anor inom företagande och betydande finansiella resurser.

Ahlström Capital erbjuder en stabil och konkurrenskraftig årlig utdelning till sina aktieägare genom att skapa långsiktigt aktieägarvärde. Värdet byggs upp genom att aktivt utveckla industriella portföljbolag och fastighetsinvesteringar samt genom att ständigt leta efter nya investeringar. Ahlström Capitals mål är att ha en balanserad och diversifierad portfölj genom att fördela tillgångar mellan olika tillgångsklasser, branscher och bolag i syfte att minska volatiliteten och hålla den förväntade avkastningen och risknivån i linje med sin investeringsstrategi.

Ahlström Capitals investeringsprocess kan delas in i tre steg: investering, innehav och avyttring. Förutom specifika pågående utvecklingsprocesser i portföljbolagen, strävar Ahlström Capital också efter att kontinuerligt utveckla sina egna processer för att stödja flexibla och smidiga arbetssätt. 

Ahlström Capital investerar i börsnoterade och onoterade bolag samt i affärsfastigheter och skogstillgångar. Ahlström Capital investerar i nordiska bolag med antingen lokal eller global inriktning och som följer nordiska principer för bolagsstyrning. Portföljbolagen är etablerade bolag med starkt kassaflöde och tillväxtpotential. Ahlström Capital stöder aktivt internationell tillväxt i portföljbolagen. Sammantaget investerar Ahlström Capital med hjälp av noggranna riskbedömningar och har vanligtvis en relativt lång placeringshorisont.

Ahlström Capital investerar både i majoritets- och minoritetsandelar, men syftet är att få ett betydande inflytande eller kontroll över bolagets beslutsfattande. Ahlström Capital skapar värde i portföljbolagen genom en stark industriell och finansiell kompetens, aktivt deltagande i styrelsens verksamhet och med hjälp av en aktiv dialog med portföljbolagens ledning. Syftet är att bygga långvariga och dynamiska bolag som har möjlighet att framgångsrikt skapa tillväxt och expandera internationellt.

Dessutom har Ahlström Capital sina rötter i Ahlströmsläktens starka historia och företagartraditioner – en av de mest framstående industrisläkterna i Finland, med ett arv som går tillbaka mer än 160 år.