close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

God förvaltningssed, kompetent ledning

Ahlström Capital Oy är ett privat aktiebolag registrerat i Finland. Bolaget har förbundit sig att följa god förvaltningssed i enlighet med den finska aktiebolagslagen, bolagsordningen och koden för bolagsstyrning i finska börsnoterade bolag.

Bolaget iakttar de insider-riktlinjer som styrelsen godkänt. Bolaget upprätthåller sina projektspecifika insiderregister i Euroclear Finland Ab:s SIRE-system. Moderbolaget för Ahlström Capital-koncernen är Ahlström Capital Oy vars förvaltningsorgan och operativa organ är bolagsstämman, styrelsen, styrelsens revisionskommitté och kompensationskommitté, nomineringsorgan samt verkställande direktören och ledningsgruppen.

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Ahlström Capital Oy. Bolagsstämman fattar beslut om styrelsens sammansättning, väljer ledamöterna i styrelsen och beslutar om arvoden som ska betalas till styrelseledamöterna, styrelsens kommittéer och aktieägarnas nomineringskommitté och till revisorerna.

Därtill har bolagsstämman exklusiv bestämmanderätt i frågor som gäller ändring av bolagsordningen, godkännande av bokslutet, beslut om vinstutdelning, beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt val av revisor.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst fem och högst sju ordinarie ledamöter. Styrelsen utses av bolagsstämman för en mandattid som upphör vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma. Styrelsen utser inom sig en ordförande och om det bedöms vara nödvändigt även en viceordförande.

Styrelsen representerar bolagets ägare. Styrelseledamöternas uppgifter och ansvar definieras i aktiebolagslagen och annan tillämplig lagstiftning samt av bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Styrelsen har en allmän behörighet i alla de ärenden som inte enligt lag, bolagsordning eller stadgarna för aktieägarnas nomineringskommitté förordnats något annat bolagsorgan.

Revisionskommittén bistår styrelsen i att säkerställa att Ahlström Capitals redovisning och ekonomiförvaltning övervakas på ett behörigt sätt och att bolaget har lämpliga system för riskhantering och intern kontroll. Revisionskommittén svarar också för att bevaka frågor rörande Ahlström Capital Oy:s externa gängse värde (EFV).

Kompensationskommittén bereder, utvärderar och ger råd till styrelsen i frågor rörande ersättning till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare, aktiebaserade planer och incitamentsprogram, successionsplanering, principerna om ersättningspolicy samt ersättningsutveckling internationellt inom företag som är relevanta för Ahlström Capital Oy. Kommittén har en ordförande och två medlemmar som årligen utses av styrelsen.

Nomineringsorganets uppgift är att förbereda förslag gällande arvoden för styrelseledamöterna, medlemmarna i styrelsens kommittéer och nomineringsorganet, att förbereda förslag gällande antalet styrelseledamöter och styrelseledamöter samt söka kandidater att efterträda styrelseledamöter. Styrelseordförande fungerar som organets femte medlem.

Ahlström Capitals verkställande direktör utses av styrelsen. Verkställande direktören planerar och leder bolagets och koncernens operativa verksamhet och ansvarar för bolagets och koncernens operativa förvaltning enligt styrelsens anvisningar och beslut. Verkställande direktören övervakar och leder analysen och utvärderingen av föreslagna investeringar samt utvecklingen och avyttrandet av tillgångar.

Personalens och ledningens roll är att bistå verkställande direktören vid beredningen av strategiska ärenden, samordna bolagets operativa verksamhet och att förbereda och genomföra viktiga operativa frågor. Personalen och ledningen bereder frågor som behandlas och beslutas av styrelsen.

Revisorerna förser aktieägarna med den lagstadgade revisionsberättelsen som ingår i bokslutet. De rapporterar också om sina iakttagelser till styrelsen.

Ahlström Capital har 268 aktieägare (31.12.2021). Den största aktieägaren är Antti Ahlström Perilliset Oy (6,2 %). Ingen annan aktieägare innehar mer än 5 procent av aktierna.