close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hållbart värdeskapande

Ahlström Capital är ett familjeägt investeringsbolag. Vi investerar i industribolag, fastigheter och skog. Vi utvecklar våra investeringar hållbart och långsiktigt.

Ahlström Capital förenar de bästa sidorna hos ett industriföretag, ett investeringsföretag och ett familjeägt företag. Ahlström Capital investerar tillgångar som släkten Ahlström har byggt upp under nästan 170 år. Som ett av de största investeringsbolagen i Finland har vi betydande finansiella resurser. Vår mission är att skapa en bättre värld för framtida generationer genom hållbart värdeskapande. Släkten Ahlströms värderingar – ambition och ansvar – är riktlinjer för all vår verksamhet. Vi har en lång historia och vi vill föra vidare detta arv och öka företagets värde för kommande generationer.

Vårt sätt att arbeta

Vi utvecklar våra företag till ledande företag. Under Ahlström Capitals ägande stöttas utvecklingen i våra portföljbolag främst genom styrelsearbete och stöd till ledningen. Vi är en aktiv ägare med ett strategiskt, långsiktigt synsätt och vi har tillgångsspecifika värdeskapande planer som driver vårt arbete. Som en ansvarstagande investerare vill vi även påverka våra investeringars prestanda i ESG-frågor (miljö, samhälle och bolagsstyrning). Sammanslagningar och förvärv samt transformationsinvesteringar som förbättrar affärsprofilen är också en viktig del av vårt sätt att arbeta.

En av våra viktigaste styrkor är vårt AC Network som består av våra ägare, ledningen och styrelserna i Ahlström Capital och portföljbolagen.

Under investeringsprocessen gör vi alltid en detaljerad analys av det potentiella förvärvet. Det är avgörande att förstå företagets marknader, konkurrensfördelar samt ledarskap och organisation. Lika viktigt är det att förstå företagets historiska resultat jämfört med likvärdiga konkurrenter, utvecklingen i dag och möjliga begränsningar för värdemaximering.

Investeringar i industriinnehav

När vi letar efter nya industriinnehav är vår målsättning att bli den ledande investeraren i starka nordiska industriföretag. Vi söker företag som är bra i grunden och har fokus på lösningar som hjälper till att driva hållbar utveckling. För oss är det naturligt att investera i sådana industriföretag som vi har störst erfarenhet av, till exempel företag som arbetar med fiberbaserade lösningar och industriteknik.

I enskilda portföljbolag investerar vi vanligen 50–150 miljoner euro. Vår portfölj inbegriper både börsnoterade och privatägda företag.

Investeringar i fastigheter och skog

Inom fastigheter fokuserar vi på kvalitetstillgångar i växande storstadsområden. Vi söker kontors-, industri-/logistik- och bostadsfastigheter i Helsingforsregionen, Åbo, Tammerfors och eventuellt i andra växande städer. Vi strävar efter att hitta goda hyresgäster som vi kan sluta långsiktiga hyresavtal med.

Vi skapar värde genom aktivt ägande och utnyttjar vår förmåga att genomföra fastighetsutvecklingsprojekt och ombyggnadsprojekt. Vi letar efter fastigheter vars värde är mellan 10 och 75 miljoner euro.

Med 34 000 hektar skog är vi en av Finlands största privata skogsägare. Våra skogstillgångar ligger i huvudsak i västra Finland i Satakuntaregionen samt i mellersta och östra Finland. Ett hållbart skogsbruk är kärnan i vår skogsverksamhet och alla våra skogar är PEFC-certifierade.

Vi äger och utvecklar även de kulturhistoriskt värdefulla bruksområdena i Norrmark. Våra fastighets- och skogsinnehav förvaltas av det helägda dotterbolaget A. Ahlström Kiinteistöt.