close

Sökning:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hållbarhet – en förutsättning för långsiktigt värdeskapande

Som ett familjeägt investeringsbolag har vi ett framtidsperspektiv som sträcker sig långt framåt. Vi utvecklar våra portföljbolag på ett hållbart sätt. På Ahlström Capital tror vi att hållbarhet är en förutsättning för att skapa långsiktigt värde. Vi har förbundit oss att främja ansvarsfulla affärsrutiner i våra portföljbolag och att bedriva hållbar förvaltning av våra fastighets- och skogsinvesteringar. Våra värderingar, vår ambition och vårt ansvar vägleder oss i all vår verksamhet. Vår hållbarhetspolicy definierar ramverket för Ahlström Capitals hållbarhetsarbete.

Som en ansvarstagande investerare vill vi förbättra våra investeringars principer och prestanda när det gäller ESG-frågor (miljö, samhälle och bolagsstyrning). Som ägare kan vi bäst bidra till en hållbar ekologi och utveckling av samhället genom det kapital vi genererar, genom vår engagerade ägarroll, genom innovationer, produkter och tjänster samt genom anställningar som tillhandahålls av våra portföljbolag.

Omvärld

FokusområdeÅtgärderSDG
Klimatförändringar
 • som investerare åtar vi oss att påskynda omställningen till en hållbar ekonomi med låga koldioxidutsläpp
 • den byggda miljön och den totala mängden koldioxid som lagras i trädstammarna påverkar vårt koldioxidavtryck
 • vår målsättning är klimatneutralitet
13
Resurseffektivitet
 • högre resurseffektivitet samt investeringar i ny hållbar teknik är avgörande då vi avser att utveckla våra bolag som förändringsledare inom industrin
11, 12
Biodiversitet
 • vår skogsförvaltning sker enligt maximalt hållbara metoder
 • vi identifierar områden som är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden och undantar dem från skogsbruk
15

Sociala

FokusområdeÅtgärderSDG
Anställdas välbefinnande
 • fokusera på bra ledarskap som stödjer personlig utveckling
 • alla medarbetare behandlas på lika villkor, rättvist och med respekt oavsett härkomst, nationalitet, kön, sexuell läggning, tro, religion, ålder eller andra egenskaper som skyddas av lagstiftningen
 • en förbättring av tillfredställelse i arbetet höjer medarbetarnas engagemang och motivation
5, 8
Hälsa och säkerhet
 • en förbättring av processer och arbetssätt för att förebygga olycksfall
 • skapar en ”bäst i klassen” arbetsmiljö för våra anställda• vår målsättning är 0 olycksfall
8

Förvaltning och ledning

FokusområdeÅtgärderSDG-effekt
Affärsetik
 • höga etiska standarder och efterlevnadskrav definieras i företagets Code of Conduct samt kompletterande riktlinjer
 • bekämpning av korruption och mutor
 • barnets rättigheter tillgodoses i hela värdekedjan
8, 16
Nordisk förvaltningsmodell
 • grunden för AC:s ägarskap med tydliga roller och ansvarsområden
 • hållbarhetsanvisningar för de förväntningar som ställs på alla portföljbolag
 • målsättning en smidig förvaltning och efterlevnad
8, 16

Påverkan genom aktivt ägarskap

Som ägare utövar Ahlström Capital i främsta hand sitt inflytande genom styrelsearbete. Hållbarhetsfrågor är integrerade i de värdeskapande planer vi utvecklar för vart och ett portföljbolag. Vi har identifierat Ahlström Capitals väsentliga ESG-teman och integrerar dem i screeningprocesserna och i affärsutvecklingsarbetet i våra portföljbolag. I investeringsprocessen utvärderar vi om det finns en möjlighet för oss att påverka utvecklingen av det potentiella förvärvet i riktning mot hållbar affärsverksamhet. Likaså bedömer vi ESG-risker och ESG-möjligheter i relation till varje investeringsprojekt. Vårt senaste förvärv var M&J Recycling, Metso Outotecs avfallsåtervinningsenhet. Detta förvärv utvidgade Ahlström Capitals portfölj till cirkulär ekonomi och erbjuder oss möjligheter till hållbart värdeskapande.

I affärsutvecklingen av vår befintliga portfölj följer vi såväl de ESG-fokusområden som fastställts av Ahlström Capital som de industrispecifika teman som är väsentliga för portföljbolagen. Alla Ahlström Capitals portföljbolag behöver hantera, övervaka och utvärdera ESG-risker, ESG-möjligheter och potentiellt värdeskapande. Styrelsen i portföljbolagen förväntas besluta om relevanta mål för vart och ett av bolagen. Vi följer utvecklingen och diskuterar åtgärder och mål som uppställs för en hållbar utveckling för varje bolag.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Ahlström Capital har förbundit sig att följa de tio principer som FN:s Global Compact (UNGC) ställt upp beträffande mänskliga rättigheter, arbetsliv, miljö och korruption.

Läs mer om FN:s Global Compact

Ahlström Capital medverkar i Ahlström Collective Impact – ett företagsansvarsinitiativ som stödjer UNICEF:s arbete för en bättre framtid för barn.

Läs mer om Ahlström Collective Impact