close

Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hyvät hallinto­käytännöt, osaava johto

Ahlström Capital Oy on Suomessa rekisteröity yksityinen osakeyhtiö. Se on sitoutunut noudattamaan hyvää hallinnointitapaa Suomen osakeyhtiölain, yhtiön yhtiöjärjestyksen ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin periaatteiden mukaisesti.

Ahlström Capital Oy noudattaa hallituksensa hyväksymiä sisäpiirisääntöjä ja ylläpitää projektikohtaista sisäpiirirekisteriään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä. Ahlström Capital Oy on Ahlström Capital -konsernin emoyhtiö, jonka hallinto- ja päätöselimet ovat  yhtiökokous, hallitus, hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta, nimitystoimikunta, toimitusjohtaja sekä johtoryhmä.

Ahlström Capital Oy:n ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanosta sekä hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista.

Tämän lisäksi yhtiökokouksen yksinomaiseen toimivaltaan kuuluu muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, osingonjaosta päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä tilintarkastajien valinta.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ajaksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja, jos niin tarpeelliseksi katsoo, varapuheenjohtajan.

Hallitus edustaa yhtiön omistajia. Sen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain ja muun sovellettavan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen työjärjestyksen pohjalta. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä yhtiön asioissa, joita ei lain, yhtiöjärjestyksen tai osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan ole määrätty toisten toimielinten päätettäväksi tai suoritettavaksi.

Tarkastusvaliokunta auttaa hallitusta varmistamaan, että Ahlström Capitalin kirjanpitoa ja taloushallintoa valvotaan asianmukaisesti ja että yhtiössä on käytössä toimivat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestelmät. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on myös valvoa Ahlström Capital Oy:n ulkoiseen käypään arvoon (EFV) liittyviä tekijöitä.

Palkitsemisvaliokunta tekee valmisteluja ja arviointeja sekä neuvoo hallitusta asioissa, jotka liittyvät toimitusjohtajan ja muun ylemmän johdon palkitsemiseen, osakepohjaisiin järjestelyihin ja kannustinjärjestelmiin, hallitusnimityksiin, palkitsemiskäytäntöjen periaatteisiin sekä palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen kansainvälisesti Ahlström Capital Oy:n kannalta tärkeissä liiketoiminnoissa. Valiokunnalla on puheenjohtaja ja kaksi jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ehdotukset hallituksen ja sen valiokuntien sekä nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista, laatia ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä sekä etsiä hallituksen jäsenille mahdollisia seuraajaehdokkaita. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan viidentenä jäsenenä.

Ahlström Capitalin toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja suunnittelee ja johtaa yhtiön ja konsernin toimintaa sekä vastaa yhtiön ja konsernin operatiivisesta hallinnosta hallituksen ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hän valvoo ja johtaa potentiaalisten sijoituskohteiden analysointia ja arviointia sekä omistusten kehittämistä ja myyntiä.

Henkilöstön ja johdon tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa strategisten asioiden valmistelussa, yhtiön toiminnan koordinoinnissa sekä merkittävien operatiivisten hankkeiden valmistelussa ja toteuttamisessa. Henkilöstö ja johto valmistelevat ehdotuksia hallituksen tarkasteltavaksi ja päätettäväksi.

Tilintarkastajat antavat yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan yhtiön hallitukselle.

Ahlström Capital Oy:lla on 268 osakkeenomistajaa (31.12.2021).

Suurin yksittäinen osakkeenomistaja on Antti Ahlström Perilliset Oy (6,2 %).  Yhdenkään muun osakkeenomistajan omistus ei ylitä viittä prosenttia osakkeista.